محصولات ویژه

– روغن زیتون فرابکر در بطری شیشه ای 250 و 500 میلی گرمی و اسپری 250 میلی گرمی

– روغن زیتون تصفیه شده در بطری شیشه ای 250 و 500 میلی گرمی

– روغن کنجدبکر در بطری شیشه ای 750 میلی گرمی

– روغن کنجد پالایش شده در بطری شیشه ای 500 میلی گرمی