معرفی مدیران

مدیرعامل: آقای داود بابایی

مدیر مالی: آقای علی شیروانی

مدیر بازرگانی: آقای مهندس حسین کرمی

مدیر کارخانه: آقای مهندس سجاد پارسی

مدیر اداری: آقای حمید محمدی

مدیر فنی: آقای مهندس فرید امیرخانی