تاریخچه شرکت گروه صنعتی ناب (سهامی عام)

شرکت گروه صنعتی ناب (سهامی عام) در سال 1352 تحت عنوان کارخانجات روغن نباتی ناب در منطقه تهرانپارس تهران تأسیس شده و همواره سهم عمدهای در تولید انواع روغنهای خوراکی مصرفی صنف و صنعت و خانوار کشور را دارا بوده است.